DKL115 Barnehagen i en digital tidsalder

Dette studeiet går om våren. Det primære formålet med emnet DKL115 er å sette barnehagepedagogen og barnehagen i stand til å ivareta HELE Rammeplan for barnehagen – altså: også den digitale delen. Kreativ og målrettet bruk av digitale verktøy og arbeidsmåter står sentralt i emnet. Arbeidet du gjør som student skal gi deg kunnskap om barns tidlige digitale ferdigheter.

Emnet har særlig fokus på barnets utvikling av digital kompetanse som et element i barnets allsidige utvikling. Digitale verktøy blir sett på som ressurser til lek, kommunikasjon og kunnskapsbygging.

DKL115 har fokus på utvikling av egen yrkespraksis. Emnet tar utgangspunkt i det daglige til barnehagepedagogen og har en praktisk tilnærming til aktivitetsplanlegging for barnehagen.

Du vil få kunnskap om barnehagens ansvar ift nettjuss og etikk. Samt være med på å skape digital danning hos barn.

Vi i Volda mener det er viktig at du har kunnskap om hvordan barnehagen kan bruke digitale verktøy i arbeidet med sosial utjevning. Hvilken rolle kan en app fra eller til ha for små barns daglige samtaler?

Du skal etter å ha tatt dette emnet ha kunnskap om hvordan barnehagen kan hjelpe barna til å reflektere over inntrykk mediesamfunnet vårt gir dem, og hvordan en kan sortere og bruke slike inntrykk kreativt sammen med barna.

Etter endt eksamen kan du arbeide kreativt med digitale verktøy i barnehagen. Og du kan bruke barnas digitale arbeid i barnehagens dokumentasjon. Du skal profesjonelt kunne rettlede og vurdere barn i arbeid med digitale media og medieuttrykk

Gjennom studiet skal du reflektere over egen faglige utvikling og du skal få rettledning i arbeid med teoretiske og praktiske oppgaver i arbeidsmappen din.

Barneperspektivet er sentralt i IKT i barnehagen. I mange sammenhenger glemmer vi voksne at vi er der for barna og gjennom studiet vill du ha reflektert mye over barnets plass i den store medieverden.

Les mer om studiet her www.hivolda.no – DKL115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *